VYKDOMOS PROGRAMOS

  • Vykdomos švietimo programos, įteisintos įstaigos nuostatuose.
    Lopšelis-darželis savo veikloje vadovaujasi Vilniaus lopšelio-darželio „Karuselė” veiklos programą, patvirtinta Vilniaus lopšelio-darželio „Karuselė” direktoriaus 2017 m. lapkričio 16 d. įsak. Nr. V-91, ikimokyklinių ugdymo įstaigų nuostatais ir švietimo įstaigų darbą reglamentuojančiais dokumentais, kurių pagrindu sukurti ir darželio  nuostatai ir programa „KARUSELĖ“
  • Priešmokyklinėse grupėse ugdymą organizuojame pagal bendrąją priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąją programą, patvirtintą švietimo ir mokslo ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr.1269, taip pat pagal priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimo metodines rekomendacijas.

  • „Zipio draugai“ – tarptautinė programa 5–7 m. vaikams; jos tikslas – pagerinti emocinę vaikų savijautą, padedant jiems įgyti socialinių bei sunkumų įveikimo gebėjimų.
© 2023 mir.lt
Kalba »
Accessibility