Specialistų pagalba

Vilniaus lopšelyje – darželyje „Karuselė“ dirba specialistai:

Psichologas:
Psichologo pagalbos tikslas – stiprinti vaikų psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos darželyje kūrimą. Padėti vaikams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su tėvais, įtėviais, globėjais (rūpintojais) ar kitais teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

Psichologas:

 • įvertina ugdytinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
 • bendradarbiauja su pedagogais, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su ugdytiniais dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius ugdytinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
 • rengia individualias rekomendacijas ugdytinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • vykdo darželio bendruomenės švietimą vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • atlieka aktualius darželyje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į darželio bendruomenės poreikius.

Socialinis pedagogas:
Socialinis pedagogas siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, ugdymo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes ugdytis, augti. Identifikuoti vaiko individualias galimybes ir reikmes, apsaugoti jį nuo grėsmę keliančių veiksnių. Socialinis pedagogas dirba kartu su pedagogais, grupių auklėtojomis, kitais specialistais, tėvais, įtėviais, globėjais (rūpintojais) ar kitais teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

Socialinis pedagogas:

 • Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais, įtėviais, globėjais (rūpintojais) ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.
 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo).
 • Padeda tėvams, įtėviams, globėjam (rūpintojams) ar kitiems teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas.
 • Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą, kitas pagalbos rūšys.
 • Bendradarbiauja su grupių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų ir priemonių.
 • Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės pedagoginės  pagalbos teikimą, ir vertina jos kokybę.
 • Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.
 • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Logopedas:

Logopedo darbo tikslas –
nustatyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus ir bendradarbiaujant su pedagogais ir ugdytinių tėvais (globėjais), juos įveikti.

Darželyje logopedo pagalba teikiama vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.

Logopedas:

 • Visapusiškai tiria vaiko kalbą (tartį, žodyną, gramatinę sandarą, rišliąją kalbą).
 • Išsiaiškina vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį ir nustato to priežastis.
 • Dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais, taikydama specialiojo poreikio priemones kalbėjimo ir kalbos sutrikimams įveikti.
 • Vadovauja darželio Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Konsultuoja kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų tėvus (globėjus), auklėtojus.
 • Esant reikalui, kalbėjimo ir kalbos sutrikimus turinčius vaikus, siunčia į Vilniaus miesto PPT konsultacijai ir ištyrimui.

Specialusis pedagogas:

Specialusis pedagogas teikia pagalbą vaikams, kuriems pedagoginėje psichologinėje tarnyboje nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai. Specialieji ugdymosi poreikiai dažnai pasireiškia:

• netinkamu elgesiu, taisyklių nesilaikymu;

• negebėjimu sukaupti ar išlaikyti dėmesį;

• ribotu bendravimu su bendraamžiais ir suaugusiaisiais;

• nenoru įsitraukti į bendrą veiklą;

• negebėjimu suvokti ir išreikšti savo jausmų;

• skurdžiu žodynas, atminties trūkumu, erdvės ir laiko suvokimo trūkumais ir kt.
• Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Steigėjas

Steigėjas
© 2023 mir.lt
Kalba »
Versija neįgaliesiems