REKOMENDACIJOS IR REIKALAVIMAI ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS DĖL COVID-19 PREVENCIJOS

Suvestinė redakcija nuo 2021-09-21

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

SPRENDIMAS

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

2020 m. lapkričio  6  d. Nr. V-2543
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 3.2.1.1 papunkčiu, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, bei siekdamas užtikrinti
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją, n u s p r e n d ž i u:

  1. Įpareigoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų (toliau – ugdymo paslaugos) teikėjus organizuoti ugdymo paslaugas laikantis šių reikalavimų:

1.1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklos turi būti vykdomos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo:

1.1.1. vaikai turi lankyti nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla turi būti vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto patalpose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos. Esant pagrįstam poreikiui grupės gali būti performuojamos. Tokiu atveju grupės turi būti sudaromos ne trumpesniam kaip 2 savaičių laikotarpiui;

1.1.2. darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su vaikais, neturėtų kontakto su vaikais;

1.1.3. skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktas turi būti ribojamas, jei kontakto išvengti neįmanoma, turi būti ribojamas kontakto laikas ir išlaikomas saugus atstumas;

1.1.4. vaikai turi būti maitinami grupės patalpose. Jei grupės patalpose nėra sąlygų organizuoti vaikų maitinimą ir vaikų maitinimas yra organizuojamas bendroje valgymo salėje, vienu metu joje turi valgyti vaikai tik iš vienos grupės pagal iš anksto parengtą grafiką. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys vaikai, negali būti organizuojamas. Po kiekvienos grupės bendra valgymo salė turi būti išvėdinama ir išvaloma;

1.1.5. bendros veiklos kelioms vaikų grupėms negali būti organizuojamos. Jei įstaigoje yra bendrų patalpų (kūno kultūros, muzikos salių ar pan.), po kiekvienos grupės panaudojimo jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos;

1.1.6. turi būti maksimaliai išnaudotos galimybės ugdymą organizuoti lauke. Jei lauke vykdomos kelių grupių veiklos, tarp grupių turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas.

1.2. Kad visi vyresni nei 6 metų asmenys ugdymo paslaugų teikimo vietoje uždarose patalpose dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, jiems esant ugdymo įstaigoje, kitiems asmenims veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu. Taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį).

1.3. Jei organizuojamos kontaktinės švietimo pagalbos specialistų konsultacijos, jos turi būti teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais. Konsultacijų metu turi būti vengiama fizinio kontakto. Po kiekvienos konsultacijos patalpos turi būti išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai.

1.4. Prie įėjimo į ugdymo įstaigą tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams ir kitiems asmenims turi būti pateikta informacija apie:

1.4.1. asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);

1.4.2. apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo uždarose patalpose;

1.4.3. draudimą ugdyme dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

1.5. Šalia įėjimo į įstaigą ar į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas, turi būti būtų sudarytos galimybės rankų dezinfekcijai (gerai matomoje, bet vaikams nepasiekiamoje vietoje, pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės).

1.6. Vaikus atlydinčių asmenų sveikatos būklė turi būti stebima (turi būti sudarytos sąlygos matuoti(s) kūno temperatūrą). Turi būti užtikrinamas visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklės vertinimas. Vaikai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ar kiti požymiai, nurodyti Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 80 punkte, dalyvauti ugdymo veikloje negali būti priimami.

1.7. Darbuotojų sveikata turi būti stebima:

1.7.1. turi būti sudarytos sąlygos matuoti(s) darbuotojų(-ams) kūno temperatūrą atvykus į darbą.

1.7.2. darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) turi nedelsiant apleisti teritoriją ir patalpas, kuriose vykdomos ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programos. Darbuotojui rekomenduojama pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) registruojantis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1903, 2021-08-20, paskelbta TAR 2021-08-20, i. k. 2021-17777

 

1.8. Jeigu administracija iš darbuotojo, vaiko ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) gavo informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsiant privalo informuoti savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistą, atsakingą už atvejų ir protrūkių epidemiologinės diagnostikos vykdymą švietimo įstaigoje (toliau – VSB specialistas), bendradarbiauti su VSB specialistu nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant izoliaciją;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2111, 2021-09-20, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19697

 

1.9. Draudžiama į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.

1.10. Ugdymo paslaugų teikimo vietoje turi būti sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo). Turi būti sudaryta galimybė darbuotojų rankų dezinfekcijai (tualetuose pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės). Siūloma taip pat paviešinti rekomendacijas dėl tinkamos rankų higienos (https://bit.ly/3f13Bf1).

1.11. Kriauklės ir kiti sanitariniai mazgai, kuriais naudojasi kelios vaikų grupės, būtų dezinfekuojami kiekvieną kartą jais pasinaudojus vienam vaikui.

1.12. Ugdymo paslaugų teikimo patalpos turi būti išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną, o aplinkos valymas ugdymo paslaugų teikimo vietoje būtų atliekamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu (https://bit.ly/3hGFqV4).

1.13. Vykstant ugdymo procesui pašaliniai asmenys į švietimo įstaigą neturi būti įleidžiami, išskyrus atvejus, kai jie palydi / pasitinka vaikus, teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui ar vykdo valstybines funkcijas. Jei nevykstant ugdymo procesui įstaigos patalpos yra panaudojamos kitoms reikmėms, turi būti užtikrinama, prieš prasidedant ugdymo procesui patalpos būtų išvėdintos, išvalytos ir dezinfekuotos, laikantis šio sprendimo 1.12 papunktyje nurodytų rekomendacijų.

  1. Įpareigoti vaikų vežimo organizatorius ir vykdytojus, užtikrinti priemonių, nustatytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gegužės 31 d. sprendimu
    Nr. V-1251 „Dėl viešojo transporto bei keleivių vežimo specialiaisiais ir užsakomaisiais reisais paslaugų teikimo sąlygų“, laikymąsi.
  2. Įpareigoti visus vyresnius nei 6 metų asmenis ugdymo paslaugų teikimo vietoje  uždarose patalpose dėvėti kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, jiems esant ugdymo įstaigoje ir jos teritorijoje, kitiems asmenims veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu. Taip patneįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį).
  3. Nustatyti, kad laikoma, jog švietimo įstaigoje (-ose) įvestasinfekcijų plitimą ribojantis režimas:

4.1. kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26 straipsnio 3 dalimi, esant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) išplitimo pavojui, atsižvelgiant į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos teikimą raštu, savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu nustatomas savivaldybės teritorijoje esančios švietimo įstaigos (-ų) visos ar dalies veiklos ribojimas ir dėl to visa ar dalis švietimo įstaigos veiklos sustabdoma ir (ar) joje mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2111, 2021-09-20, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19697

4.2. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu, esant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) išplitimo pavojui, nustatomas visos ar dalies švietimo įstaigų veiklos ribojimas ir dėl to visa ar dalis švietimo įstaigų veiklos sustabdoma ir (ar) jose mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                        Aurelijus Veryga

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2592, 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23710

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-405, 2021-02-26, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03919

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo  2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1157, 2021-05-21, paskelbta TAR 2021-05-21, i. k. 2021-11299

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1259, 2021-05-31, paskelbta TAR 2021-05-31, i. k. 2021-12283

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1553, 2021-06-30, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14782

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1903, 2021-08-20, paskelbta TAR 2021-08-20, i. k. 2021-17777

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2111, 2021-09-20, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19697

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo 

 

 


Asmenų, turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga ugdymo įstaigoje, izoliacijos algoritmas


* ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupėje, izoliuojamas asmuo,
kuriam patvirtintas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), likę kiti
ugdytiniai, kontaktavę su sirgusiu vaiku ar asmeniu, toliau dalyvauja grupės ugdymo procese;
* įstaigos personalui taikoma įprasta izoliacija (turėjus kontaktą su
sergančiuoju, privalu izoliuotis 10 darbo dienų nuo paskutinio turėto
sąlyčio su susirgusiu asmeniu, išskyrus pagal pilną vakcinavimo schemą
paskiepytus ir persirgusius);
* visais atvejais ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomus
jaučiantys asmenys neturi dalyvauti ugdymo procese ir patariama atlikti PGR tyrimą.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/847f15601bbe11ec93af8a5fb475d9bd

 KVIETIMAS REGISTRUOTI VAIKUS NUO  METŲ SKIEPAMS NUO COVID-19

Dalinamės pranešimu ir kvietimu registruoti vaikus nuo 5 metų skiepams nuo COVID-19. 

https://vilnius.lt/lt/2021/12/09/daugiau-kaip-43-tukst-mazuju-vilnieciu-kvieciami-skiepytis-nuo-covid-19/

 

Paprastai ir patogiai užregistruoti vaiką skiepui jų tėvai (globėjai) gali internetu – www.vakcina.vilnius.lt arba www.koronastop.lt, taip pat paskambinus trumpuoju numeriu 1808.


„Saugome savo vaikus  nuo COVID-19“

Prof. V. Usonis: vaikams skirta vakcina nuo COVID-19 jau nebėra eksperimentinė, nes visi pilnos apimties  klinikiniai tyrimai yra užbaigti, o išvados džiugina

Lietuva pradėjo atsakingą ir ilgai lauktą vaikų ir paauglių apsaugos nuo COVID-19 ligos etapą – jų vakcinaciją. Greičiausiai nerasime šeimos, kurioje nevyktų tėvų ir senelių diskusijų apie atžalų skiepijimą ir kaip tam pasirengti. Siekdami padėti šeimoms priimti patikima informacija paremtą sprendimą dėl savo vaikų apsaugos nuo nenuspėjamos COVID-19 ligos, Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro „Vilnius sveikiau“ specialistai pradėjo šviečiamąją iniciatyvą „Saugome savo vaikus  nuo COVID-19“.

Didelę patirtį turintis vaikų ligų gydytojas prof. Vytautas Usonis atsako į mokykloje dirbančios ir nuolat su tėvais bendraujančios visuomenės sveikatos specialistės Aistės Matulaitytės klausimus, kaip nuo COVID-19 ligos skiepijami vaikai ir paaugliai ir kodėl juos skiepyti būtina.  

1. JAV jau paskiepyta apie 13 mln. vaikų ir paauglių nuo 12 iki 17 metų. Izraelyje bent po vieną vakcinos dozę jau gavo pusė tokio amžiaus vaikų. JAV, Jungtinė Karalystė, Izraelis vaikus nuo 5 metų skiepyti pradėjo lapkričio mėnesį, Lietuva – nuo gruodžio mėnesio vidurio. Kokie yra pirmieji gydytojų atsiliepimai apie tokio masto paauglių ir vaikų vakcinaciją?

Galiu pasidalyti dar naujesniais duomenimis: lapkričio mėnesį pradėjus vaikų nuo 5 metų amžiaus vakcinaciją JAV, neoficialiais gruodžio 20 d. duomenimis, viena doze paskiepyta daugiau nei 6 mln. (arba 2,5 proc.) šio amžiaus vaikų, o dviem dozėmis jau paskiepyta 3,5 mln. (1,7 proc.) vaikų. Paauglių nuo 12 metų grupėje šie skaičiai yra dar didesni, nes jie pradėti skiepyti nuo 2021 m. pavasario: bent viena vakcinos doze paskiepyta apie 83,1 proc., dviem dozėmis – apie 70,7 proc. 12–17 amžiaus paauglių.

Noriu akcentuoti, kad yra užbaigti visi pilnos apimties  klinikiniai tyrimai su vaikais. Be to, jau turime ir įtikinamus realaus gyvenimo duomenis, kadangi įvairiose šalyse jau yra paskiepyta milijonai vaikų nuo 5 metų ir nuo 12 metų amžiaus grupėse. Šių tyrimų ir kasdienės praktikos duomenys turi užkirsti kelią bet kokioms kalboms apie vadinamąsias „eksperimentines“ neištirtas vakcinas. Vakcina nuo COVID-19 jau nebėra neištirta ir eksperimentinė.

2. Kokia vakcina Lietuvoje skiepijami vaikai ir paaugliai? Keliomis dozėmis?

Europos vaistų agentūra (EVA) vaikų ir paauglių vakcinacijai nuo COVID-19 yra užregistravusi tiktai vieno gamintojo vakciną. Gyvename ES ir galime naudoti tik jos erdvėje sertifikuotus vaistinius preparatus, vakcinas. Šiandien turime vieną vakciną, tačiau situacija gali keistis, nes vyksta intensyvūs naujų vakcinų bei jų skiepijimo indikacijų tyrimai, todėl artimiausiu metu galime tikėtis ir daugiau galimybių vaikų sveikatai užtikrinti ir pandemijai kontroliuoti.

Vaikai yra skiepijami mažesne doze, kurioje veikli medžiaga yra ta pati, tačiau jos kiekis yra mažesnis nei paaugliams ir suaugusiesiems. Skiepijama dviem dozėmis.

3. Ar yra indikacijų dėl stiprinamosios dozės?

Šiandien tokios indikacijos dėl stiprinamosios dozės vaikams dar nėra. Kilus naujos Omikron atmainos grėsmei, suaugusiesiems stiprinamosios dozės reikšmė yra ypač svarbi. Suaugusiųjų skiepijimas nuo COVID-19 taip pat yra vaikų apsauga, nes daug vaikų susirgo užsikrėtę nuo savo tėvų ar giminaičių.

Vaikams šios rekomendacijos nėra dėl labai paprastos priežasties – jie pradėti skiepyti dar visai neseniai. Paaugliams indikacija stiprinamajai dozei turėtų atsirasti artimiausiu metu. Šią situaciją jau nagrinėja Europos vaistų agentūra (EVA), nes paauglius pradėjus skiepyti prieš keletą mėnesių, o Lietuvoje – nuo birželio mėnesio, dabar yra kaip tik tinkamas laikas pradėti galvoti apie stiprinamąją dozę.

Biologiniai imuninio sužadinimo procesai yra tokie patys vaikų ir paauglių, tad šiandien turime daryti tai, ką galime.  

4. Kada vaikams ir paaugliams susidaro imunitetas po vakcinacijos? Ar taip pat, kaip ir suaugusiesiems?

Visiškai taip pat. Biologiniai procesai yra tokie patys. Yra ypatumų, kaip reaguoja vaikų imuninė sistema ir kaip – suaugusiųjų, tačiau iš esmės kertiniai  dalykai yra tie patys. O tai reiškia, kad pirminiam skiepijimui turi būti skirtos dvi vakcinos dozės, o po kelių mėnesių skiepyti stiprinamąja doze.

Kalbant apie vidurkius, nors niekas iš mūsų nesame statistinis vidurkis, manoma, kad imunitetas susidaro praėjus bent 2 savaitėms, o geriau – po antros dozės praėjus mėnesiui. Įskiepijus vakciną, reikia laiko, kad ji paveiktų mūsų imuninę sistemą, t. y. kad imuninė sistema paruoštų visus apsaugos nuo COVID-19 mechanizmus.

Skiepijimo algoritmas yra toks: įskiepijus pirmą dozę, po 3 savaičių – antra dozė. Imuninė apsauga susidaro praėjus 4 savaitėms po antros dozės.

5. Kiek laiko išlieka apsauga po vakcinacijos?

Sveikiems, be gretutinių ligų paaugliams ir suaugusiesiems apsauga išlieka apie 6 mėnesius. Duomenų apie vaikus kol kas nėra, nes jie pradėti skiepyti neseniai.

6. Ar visus vaikus reikia skiepyti nuo COVID-19?

Lietuvos pediatrų draugija rekomenduoja skiepyti visus vaikus ir paauglius, išskirtinį dėmesį skiriant priklausantiems didesnei rizikos grupei, pavyzdžiui, nutukusiems, kas šiandien medicinoje vadinama dvidešimtojo amžiaus pandemija, taip pat kitų retesnių būklių vaikams ir paaugliams bei sergantiems įvairiomis lėtinėmis ligomis.

7. Ar galima nuo COVID-19 skiepyti lėtinėmis ligomis sergančius vaikus ir paauglius? Kokiomis ligomis sergantiems vaikams  skiepytis nuo COVID-19 yra būtina?

Dažnai girdime nuomonę, kad lėtinių ligų ar sudėtingų susirgimų turinčius vaikus, pavyzdžiui sergančius lėtinėmis širdies, plaučių, onkologinėmis ligomis, diabetu, reiktų vengti skiepyti nuo COVID-19. Tačiau tiek tarptautinės organizacijos, tiek Lietuvos pediatrų draugija lėtinėmis ligomis sergančius vaikus kaip tik rekomenduoja skiepyti pirmiausia. Jeigu jie susirgtų COVID-19, jiems būtų didesnė rizika sirgti sunkiai ir patirti sunkias komplikacijas, todėl profilaktika skiepais yra ypač aktuali ir būtina. Tokius vaikus skiepyti galima ir reikia.

8. Esate senelis, turite anūkų. Ar šeimoje svarstėte dėl anūkų skiepijimo nuo COVID-19?

Noriu labai atsakingai pasakyti, kad neturiu dvejopų standartų ir dvejopų rekomendacijų. Neva viena rekomendacija – man ir mano šeimos nariams, o kita – viešoje erdvėje visuomenei. Visa tai, ką aš kalbu visuomenėje ir rekomenduoju tėvams, mes aptariame šeimoje su žmona ir mūsų vaikais, kurie yra suaugę žmonės. Aš džiaugiuosi, kad priimdami sprendimus dėl savo vaikų sveikatos apsaugos nuo COVID-19 ligos, mūsų vaikai girdi mano nuomonę.                                   

„Saugome  savo vaikus nuo Covid-19“ – tai šviečiamoji Vilniaus m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro „Vilnius sveikiau“ iniciatyva, skirta tėvams ir globėjams suteikti žinių apie skiepus ir praktinių patarimų, kaip jiems pasirengti. Mokykloje ir darželyje dirbančios visuomenės sveikatos specialistės kalbins didelę patirtį vaikų sveikatos srityje turinčius gydytojus ir kartu ieškos atsakymų į klausimus, kuriuos savo kasdienėje praktikoje iš tėvų girdi dažniausiai. Taip siekiame padėti šeimoms priimti patikima informacija paremtą sprendimą dėl savo vaikų apsaugos nuo nenuspėjamos COVID-19 ligos. Daugiau informacijos www.vilniussveikiau.lt

Registruoti savo vaikus skiepui gyventojai gali jau dabar internetu www.koronastop.lt arba trumpuoju numeriu 1808.

Kontaktai žiniasklaidai:

Šviesuolė Navašinskienė

Vilniaus m.  savivaldybės visuomenės sveikatos biuro komunikacijos koordinatorė

Mob.: +370 640 10163, el. p. Sviesuole.navasinskiene@vvsb.lt

www.vilniussveikiau.lt


© 2023 mir.lt
Kalba »
Accessibility