PERSPEKTYVINIS VAIKŲ MAITINIMO VALGIARAŠTIS

Vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintu Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašu.  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.411986

Nemokami pietūs priešmokyklinio amžiaus vaikams vykdomi vadovaujantis ,,Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašu” https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2d5c2980984911e9aab6d8dd69c6da66/asr

Vaikai darželyje maitinami 4 kartus per dieną: pusryčiai, priešpiečiai, pietūs, vakarienė.

Maistas gaminamas lopšelio-darželio virtuvėje.

Maisto produktus tiekia: UAB Handelshus, UAB Sanitex, UAB Laukesta, UAB Maistulis, UAB Avanta.

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Karuselė” dalyvauja ES paramos programose ,,Pienas vaikams”, ,,Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose”. Plačiau: https://www.pienasvaisiai.lt/.  Pagal šias programas produktus tiekia:  AB Žemaitijos pienas ir UAB Vaisiai jums.

15 dienų perspektyvinis vaikų maitinimo valgiaraštis yra rengiamas atsižvelgiant į rekomenduojamas paros maisto medžiagų ir energijos normas, higienos normos reikalavimus, vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašą. 

 

15 DIENŲ VALGIARAŠTIS

 

© 2023 mir.lt
Kalba »
Accessibility