PERSPEKTYVINIS VAIKŲ MAITINIMO VALGIARAŠTIS

Vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintu Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašu.  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.411986
 
Maisto produktus tiekia: UAB Handelshus, UAB Sanitex, UAB Laukesta, UAB Litbana, UAB Avanta.
Mūsų įstaiga dalyvauja ES remiamuose vaisių ir pieno vartojimo skatinimo programose. Pagal šias programas produktus tiekia:  AB Žemaitijos pienas ir UAB Vaisiai jums.
MAITINIMO VALGIARAŠTIS:

I savaitė

II SAVAITĖ

III SAVAITĖ

Steigėjas

Steigėjas
© 2022 mir.lt
Kalba »
Versija neįgaliesiems