PASLAUGŲ KAINORAŠTIS

Mokestis už darželį.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO

2019 m. gruodžio 4 d. Nr. 1-305

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1183 redakcija), Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

  1. 1. Patvirtinti Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).
  2. 2. Nustatyti šias vienos dienos vaiko maitinimo normas:

2.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų:

2.1.1. lopšelio grupėse – 2,20 Eur;

2.1.2. darželio grupėse – 2,50 Eur;

2.1.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – 2,50 Eur (pusryčiams skiriama 30 proc. (0,75 Eur), pietums – 45 proc. (1,13 Eur), vakarienei – 25 proc. (0,62 Eur);

2.2. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 14 ir 24 valandas:

2.2.1. lopšelio grupėse – 2,50 Eur;

2.2.2. darželio grupėse – 2,80 Eur;

2.2.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – 2,80 Eur (pusryčiams skiriama 25 proc. (0,70 Eur), pietums – 40 proc. (1,12 Eur), pavakariams – 15 proc. (0,42 Eur), vakarienei – 20 proc. (0,56 Eur);

2.3. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, kuriose vaikas ugdomas ne ilgiau kaip 4 valandas:

2.3.1. lopšelio grupėse – 1,70 Eur;

2.3.2. darželio grupėse – 1,90 Eur;

2.3.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – 1,90 Eur.

  1. 3. Nustatyti 1 Eur mokestį visoms šeimoms ir 0,50 Eur mokestį socialiai remtinoms šeimoms už kiekvieną mėnesio dieną (išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir švenčių dienas):

3.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms tenkinti ir darbuotojų darbo apmokėjimui;

3.2. ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų bendrojo ugdymo mokyklose ugdymo reikmėms tenkinti, maisto gaminimo išlaidoms ir darbuotojų darbo apmokėjimui, kai vaikai lanko įstaigą ilgiau kaip 4 val.

  1. 4. Nustatyti, kad tais atvejais, kai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių mokiniai ugdomi Savivaldybės mokyklose, kuriose maitinimo paslaugas teikia privačios įmonės, iš Savivaldybės biudžeto lėšų finansuojamos patiekalų gamybos išlaidos (maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojų darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, komunalinių paslaugų ir kitos išlaidos, susijusios su mokinių maitinimo paslaugos teikimu). Konkretus patiekalų gamybos išlaidų dydis tvirtinamas Administracijos direktoriaus įsakymu.
  2. 5. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimą Nr. 1-2070 „Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“.
  3. 6. Pavesti Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėjui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.
  4. 7. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

 

Meras                                                                          Remigijus Šimašius

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d6ccc6d01b8b11eaa4a5fa76770768ee

© 2021 mir.lt
Versija neįgaliesiems