NUOSTATAI

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto  savivaldybės administracijos kultūros ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus vedėjo

2008 m. sausio 04  d.

Įsakymu  Nr. A 500-10-(1.2-KL 6)

 

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „KARUSELĖ“

NUOSTATAI

 

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Vilniaus lopšelio-darželio “Karuselė” nuostatai (toliau – Nuostatai) nurodo Vilniaus lopšelio-darželio “Karuselė” (toliau – Darželis) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, įstaigos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, aprašo Darželio bendruomenės teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
 2. Darželio oficialusis pavadinimas – Vilniaus lopšelis-darželis “Karuselė”. Lopšelis-darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas – 190033652. Darželio veiklos koordinatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas.
 3. Darželio istorija: darželio įsteigimo data – 1990-01-11. Vilniaus lopšelis-darželis Nr. 176 įsteigtas Vilniaus miesto Vykdomojo komiteto 1990-01-11 potvarkiu Nr. 8p. Vilniaus miesto tarybos  1999-03-11  nutarimu Nr.50 darželiui suteiktas pavadinimas „Karuselė“.
 4. Darželio teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
 5. Darželio priklausomybė – Vilniaus miesto savivaldybės (kodas 20).
 6. Darželio savininkas – Vilniaus miesto savivaldybė.
 7. Darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės taryba, adresas – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, kuri:

7.1. tvirtina Darželio įstaigos nuostatus;

7.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Darželio įstaigos vadovą;

7.3. priima sprendimą dėl Darželio įstaigos buveinės pakeitimo;

7.4. priima sprendimą dėl Darželio reorganizavimo ar likvidavimo;

7.5. priima sprendimą dėl Darželio filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

7.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidavimo komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

7.7. sprendžia kitus įstatymuose ir Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

 1. Darželio adresas – Gedvydžių g. 25A, LT – 06307 Vilnius.
 2. Darželio grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla (3110).
 3. Darželio pagrindinė paskirtis – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.
 4. Mokymo kalba – rusų, lietuvių.
 5. Ugdymo forma –dieninė.
 6. Darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją sąskaitą(as) Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, gali turėti savo atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

 

 1. DARŽELIO VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI,

FUNKCIJOS

 

 1. Darželio veiklos sritis – švietimas, kodas – (85).
 2. Darželio švietimo veiklos rūšys:

15.1. ikimokyklinis ugdymas, kodas – 85.10.10;

15.2. priešmokyklinis ugdymas, kodas – 85.10.20;

 1. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

16.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas – 56.29;

16.2. nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas – 68.20.

 1. Darželio veiklos tikslas – padėti vaikui tenkinti jo prigimtinius, kultūrinius poreikius, plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas. Padėti vaikui suvokti ir priimti bendrąsias žmogaus vertybes, ugdyti įvairius jo gebėjimus, puoselėti individualybę. Tenkinti vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio vaiko ugdymosi veiksmingumą ir jų gebėjimą adaptuotis visuomenėje.
 2. Darželio veiklos uždaviniai:

18.1. teikti vaikams  kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą;

18.2. tenkinti vaikų pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;

18.3. telkti vaikus ir suaugusiuosius bendruomenės veiklai, atlikti sociokultūrinio centro funkcijas;

18.4. užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo, mokymo (-si) aplinką.

 1. Įgyvendindamas pavestus uždavinius, Darželis:

19.1. vadovaujasi Švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta ikimokyklinio ugdymo programa ir priešmokyklinio ugdymo programa. Atsižvelgdama į Darželio bendruomenės reikmes, taip pat į vaikų, mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

19.2. rengia ikimokyklinio ugdymo programą;

19.3. vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;

19.5. sudaro palankias sąlygas perimti lietuvių ir rusų, lenkų tautos kultūros pagrindus, papročius ir tradicijas;

19.6. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo vaikų sveikatos priežiūrą;

19.7. įvertina vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

19.8. teikia papildomas mokamas paslaugas (ekskursijas ir kita) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

19.9. sudaro sąlygas darbuotojams  kelti kvalifikaciją;

19.10. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

19.11. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;

19.12. organizuoja vaikų maitinimą;

19.13. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

 

III. DARŽELIO BENDRUOMENĖS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Darželis, įgyvendindamas jam pavestą tikslą ir iškeltus uždavinius, vykdydamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:

20.1. parinkti ugdymo metodus ir ugdymo veiklos būdus;

20.2. kurti naujus ugdymo  modelius, užtikrinančius kokybišką ugdymą;

20.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

20.4. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

20.5.  gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000 Nr. 61-1818) nustatyta tvarka;

20.6. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 1. Vaikai turi teisę:

21.1. ugdytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią vietą veiklai;

21.2. į pirminę sveikatos priežiūrą, subalansuotą mitybą;

21.3. gauti kokybišką ugdymą, priežiūrą ir pagalbą;

21.4. į saviraiškos laisvę;

21.5. ugdytis lietuvių, rusų, lenkų kalbomis, perimti lietuvių, rusų, lenkų tautų kultūros pagrindus, papročius, tradicijas;

21.6. naudotis visomis Lietuvos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose įstatymuose, Vaiko teisių konvencijose numatytomis teisėmis ir laisvėmis.

 1. Vaikų pareigos ir atsakomybė:

22.1. būti mandagiems, draugiškiems, laikytis visuomenėje nusistovėjusių bendravimo ir elgesio normų;

22.2. derinti savo veiksmus ir norus su grupės vaikais ir visuomenės interesais;

22.3. prisiimti atsakomybę už netinkamą savo elgesį;

22.4. gerbti šeimos narius, pagarbiai bendrauti su vaikais ir pedagogais, kitais suaugusiais, padėti silpnesniam ir artimui;

22.5. tausoti, branginti Darželio inventorių, žaislus;

 1. Tėvai (globėjais) turi teisę:

23.1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nustatyta tvarka pasirinkti valstybinę, savivaldybės ar nevalstybinę ikimokyklinio ugdymo įstaigą;

23.2. gauti informaciją apie Darželyje vykdomas švietimo programas, ugdymo formas, teikiamas papildomo ugdymo paslaugas;

23.3. dalyvauti Darželio savivaldos institucijų veikloje, vaikų ugdymo procese, teikti siūlymus dėl vaikų ugdymo organizavimo, gauti informaciją apie vaiko ugdymo sąlygas ir pasiekimus;

23.4. naudotis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo ir kitų įstatymų nustatytomis teisėmis;

23.5. kreiptis į Darželio vadovą, prašant sudaryti sąlygas papildomam ugdymui.

 1. Tėvai (globėjai) privalo:

24.1. rūpintis vaiko priežiūrą, ugdymu, atstovauti jo teises ir teisėtus interesus;

24.2. sudaryti vaikui saugias ir sveikas gyvenimo sąlygas, apsaugoti jį nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo;

24.3. bendradarbiauti su Darželio vadovu, auklėtoju ir kitais specialistais, sprendžiant vaiko ugdymo, sveikatos bei priežiūros klausimus;

24.4. nustatyta tvarka ir laiku atlyginti už vaiko išlaikymą Darželyje;

24.5. laikytis Darželio vidaus darbo tvarkos;

24.6. mokyti vaiką doros, mandagumo, visuomenėje priimtų bendravimo normų, skatinti vaiko darbštumą, pasitikėjimą savimi, atvirumą, savarankiškumą, iniciatyvumą ir atsakomybę;

24.7. apie vaiko ligą pranešti grupės auklėtojai pirmą ligos dieną, taip pat apie Darželio nelankymą;

24.8. kontroliuoti ir reikalauti esant koreguoti vaiko elgesį;

24.9. tėvai už vaiko sveikatą, saugumą ir ugdymą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 1. Pedagogai turi teisę:

25.1. laisvai rinktis pedagoginės veiklos formas ir metodus, atitinkančius ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo nuostatas ir programas, rengti individualias ugdymo programas;

25.2. kelti savo kvalifikaciją, persikvalifikuoti, atestuotis ir gauti kvalifikacinę kategoriją atitinkantį atlyginimą;

25.3. ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos kėlimo renginiuose, gaunant atlyginimo vidurkį;

25.4. atostogauti įstatymu nustatyta tvarka ir naudotis Lietuvos Respublikos Vyriausybės numatytomis lengvatomis;

25.5. teikti siūlymus dėl vaikų ugdymo programų reformos, jų tobulinimo, pedagogų kvalifikacijos kėlimo;

25.6. dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje;

25.7. dalyvauti Darželio savivaldoje, teikti siūlymus dėl įstaigos veiklos tobulinimo;

25.8. burtis į visuomenines ir profesines organizacijas, darbo grupes, skatinančias kelti kvalifikaciją, tobulėti.

 1. Pedagogai privalo:

26.1. laikytis Darželio vidaus darbo tvarkos, bendrosios ir pedagoginės etikos normų tiek Darželyje, tiek už jo ribų;

26.2. siekti įgyti daugiau dalykinių, pedagoginių, psichologinių žinių, kelti kvalifikaciją ir nustatyta tvarka atestuotis, pasirengti darbui su specialiųjų poreikių vaikais;

26.3. tobulinti ugdymo turinį ir jo kaitą atitinkančias veiklos formas ir metodus, individualizuoti ugdomąjį procesą;

26.4. tinkamai tvarkyti savo pedagoginės veiklos dokumentus;

26.5. tinkamai pasirengti vaikų ugdomajai veiklai, kitiems renginiams ir turtingai juos organizuoti;

26.6. ugdyti vaikų vertybines nuostatas, lavinti gebėjimą jomis vadovautis;

26.7. užtikrinti ugdytinių saugumą, geros kokybės ugdymą;

26.8. padėti vaikams tenkinti jų saviraiškos ir saviugdos poreikius, formuoti saugios veiklos bei buitinius įgūdžius;

26.9. suteikti vaikui reikiamą pagalbą, pastebėjus jo atžvilgiu taikomą smurtą, prievartą, seksualinį ar kitokį išnaudojimą ir apie tai informuoti darželio vadovą bei tėvus (globėjus);

26.10. nuolat informuoti tėvus (globėjus) apie vaikų ugdymo(si) poreikius ir pasiekimus;

26.11. bendrauti su kiekvienu vaiku ir jo šeima, burti grupėje dirbančius pedagogus, Darželyje dirbančius specialistus (meninio ugdymo pedagogus, logopedus ir kitus pedagogus) vaikų ugdymui tobulinti;

26.12. bendradarbiauti su kolegomis, abipusiu susitarimu stebėti vienas kito organizuojamą veiklą vaikams;

26.13. bendradarbiauti su Darželio savivaldos institucijomis;

23.14. vykdyti tikslią vaikų lankomumo  apskaitą;

 1. Pedagogas (auklėtojas, meninio ugdymo pedagogas ir kt.) yra atsakingas už ugdymo programos vykdymą, vaikų sveikatą ir gyvybę jo organizuotos veikos metu.
 2. Pedagogas, neatliekantis savo pareigų arba jas atliekantis netinkamai atsako Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
 3. Kitų Darželio darbuotojų teise, pareigas ir atsakomybę reglamentuoja jų pareigybių aprašymai ar profesinės veiklos nuostatai.

 

 

 

 

 1. DARŽELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

 1. Darželio struktūra:

30.1 lopšelis – 1,5-3 metų vaikams;

30.2 darželis – 3-5/6 metų vaikams;

30.3 priešmokyklinio ugdymo grupės (-ės) 6-7 metų vaikams;

 1. Darželiui vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Direktorius:

32.1. suderinęs su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu, tvirtina Darželio struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

32.2. tvirtina auklėtojų  ir kitų darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

32.3. priima vaikus  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

32.4. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Darželio darbo tvarkos taisyklėse nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;

32.5. suderinęs su Darželio  taryba, tvirtina Darželio darbo tvarkos taisykles;

32.6. sudaro vaikams  ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su ugdymusi ir darbu susijusiais aspektais;

32.7. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir šių Nuostatų;

32.8. sudaro komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metodinę tarybą;

32.9. Darželio vardu sudaro sutartis Darželio funkcijoms vykdyti;

32.10. organizuoja Darželio dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

32.11. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Darželio turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

32.12. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją,  pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

32.13. inicijuoja Darželio savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

32.14. bendradarbiauja su ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, aukštosiomis mokyklomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

32.15. atstovauja Darželiui kitose institucijose;

32.16. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamos statistinės ataskaitos ir ataskaitų rinkiniai būtų teisingi;

32.17. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

32.18. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti vykdyti direktoriaus pavaduotojams;

32.19. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 1. Darželio direktorius atsako už tai, kad Darželyje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, atsako už demokratinį Darželio valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Darželio veiklos rezultatus.

 

 

 1. DARŽELIO SAVIVALDA

 

 1. Darželio taryba yra aukščiausioji Darželio savivaldos institucija. Darželio taryba lygiomis dalimis telkia Darželio pedagogų, tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovus demokratiniam Darželio valdymui, padeda spręsti Darželiui svarbius klausimus, atstovauti teisėtiems įstaigos interesams.
 2. Darželio taryba sudaroma iš Darželyje nedirbančių vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pedagogų. Darželio tarybą sudaro 10 narių.
 3. Darželio tarybą lygiomis dalimis (3+3) tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja grupių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetų pirmininkų susirinkimas, pedagogus – pedagogų taryba.
 4. Darželio tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Darželio direktorius negali būti renkamas Tarybos nariu, Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.
 5. Darželio tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas slaptu balsavimu Darželio tarybos posėdyje.
 6. Darželio taryba:

39.1. teikia siūlymus dėl Darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

39.2. numato Darželio veiklos uždavinius ir perspektyvas, pritaria Darželio nuostatams, vidaus darbo tvarkai, vaikų ugdymo organizavimo tvarkai;

39.3. teikia siūlymus Darželio direktoriui dėl Darželio nuostatų pakeitimo ar papildymo, Darželio vidaus struktūros tobulinimo;

39.4. svarsto Darželio lėšų naudojimo klausimus;

39.5. išklauso darželio metines veiklos ataskaitas ir teikia Mokyklos direktoriui siūlymų dėl Darželio veiklos tobulinimo;

39.6. turi teisę gauti visą informaciją apie Darželio veiklą;

39.7. gali sustabdyti kitų Darželio savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;

39.8. teikia siūlymus Darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Darželio materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

39.9. svarsto Metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Darželio bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Darželio direktoriui;

39.10. teikia siūlymų dėl Darželio darbo tobulinimo, saugių ugdytinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

39.11. svarsto Darželio direktoriaus teikiamus klausimus;

 1. Darželio tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.
 2. Darželio taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Darželio bendruomenei.
 3. Pedagogų taryba – nuolat veikianti Darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Darželyje dirbantys pedagogai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
 4. Pedagogų tarybai vadovauja Darželio direktorius.
 5. Pedagogų tarybos posėdžius šaukia Darželio direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.
 6. Pedagogų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Darželio direktoriaus teikiamais klausimais.
 7. Darželio pedagogų metodinei veiklai organizuoti sudaroma Metodinė taryba.
 8. Metodinės grupės nariai yra auklėtojai ar kiti pedagogai. Metodinė taryba planuoja ugdymo turinį: aptaria vaikų, ugdymosi poreikius ir susitaria dėl ilgalaikių ir trumpalaikių ugdomųjų dalykų planų rengimo principų ir tvarkos; parenka ugdymo priemones, aptaria jų naudojimą; įvertina ugdymo procese mokinių sukauptą patyrimą; konsultuojasi tarpusavyje ir su švietimo pagalbos specialistais dėl specialiųjų poreikių vaikų ugdymo grupėse, pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodikos; aptaria vaikų elgesį; dalijasi gerąja patirtimi; aptaria kvalifikacijos kėlimo poreikius, juos derina su Darželio veiklos tikslais; keičiasi informacija ir bendradarbiauja, teikia siūlymus direktoriui dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo, atlieka kitus darbus. Metodinei tarybai vadovauja jos išrinktas vadovas. Metodinės grupės veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
 9. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Darželio direktorius gali organizuoti pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjimu klausimu, pasitarimus.
 10. Darželio vaiko gerovės komisijos (toliau – Komisija) paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti ugdytinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. Komisiją sudaro Darželio direktorius.
 11. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir šiais Nuostatais.

 

 

 1. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO

TVARKA IR ATESTACIJA

 

 1. Darbuotojai į darbą Darželyje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
 2. Mokyklos darbuotojams už darbą mokoma Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Mokyklos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui ir mokytojai atestuojami kelia Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Kvalifikaciją kelia Švietimo įstatymo, Švietimo ir mokslo ministro ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento nustatyta tvarka.

 

 

VII. DARŽELIO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR

FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

 1. Darželis patikėjimo teise perduotą Vilniaus miesto savivaldybės turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.
 2. Darželio lėšas sudaro:

56.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Vilniaus miesto savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

56.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

56.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

56.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

 1. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Darželio tarybai pasiūlius, jei yra sutaupytų Darželio fondo lėšų, darbuotojams gali būti mokami priedai prie atlyginimų teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Darželis buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Darželio finansines operacijas vykdo Savivaldybės biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“.

 

VIII. VIEŠŲ PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

 

 1. Pranešimai, kuriuos pagal šiuos Nuostatus ar Lietuvos Respublikos teisės aktus reikia paskelbti viešai, skelbiami Darželio interneto svetainėje, prireikus teisės aktų nustatyta tvarka įstaigos savininko teises įgyvendinančios institucijos interneto svetainėje.
 2. Pranešimai apie Darželio likvidavimą, reorganizavimą bei kitais Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų ir kituose įstatymuose numatytais atvejais įstatymų nustatyta tvarka ir terminais skelbiami viešai spaudoje (dienraštyje „Vilniaus diena“) ir/arba pranešama visiems įstatymų numatytiems asmenims pasirašytinai ir/arba registruotu laišku. Pranešimuose turi būti nurodyta visa informacija, kurią pateikti reikalauja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas.

 

 

 1.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Darželio nuostatus, jų pakeitimus, papildymus aprobuoja Darželio taryba, tvirtina Darželio savininko teises įgyvendinanti institucija.
 2. Darželio nuostatai keičiami ir papildomi Darželio savininko teises įgyvendinančios institucijos, Darželio direktoriaus ar Darželio tarybos iniciatyva.
 3. Darželis registruojamas teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Darželis reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

__________________________________

 

 

 

Steigėjas

Steigėjas
© 2023 mir.lt
Kalba »
Versija neįgaliesiems