ISTORIJA IR TRADICIJOS

Lopšelis-darželis į kurtas 1990m. Vilniaus miesto Fabijoniškių mikrorajone.

Sparčiai modernėjanti visuomenė ir augantys jos poreikiai didina reikalavimus visoms švietimo įstaigoms, taip pat ir ikimokyklinėms. Vis daugiau tėvų pradeda suprasti ir pripažinti ikimokyklinio amžiaus tarpsnio brandos svarbumą, teigiamai vertina institucinio ugdymo įtaką vaiko brandai. Tai skatina nuolat tobulinti įstaigos veiklą ir ugdymo procesą.

Įstaigos veiklos plane 2001 – 2006 metams  numatytais veiklos prioritetais buvo siekiama stiprinti materialinę bazę, tobulinti sąlygas vaikų saviraiškai ir saviugdai, aktyvinti įstaigos ir šeimos tarpusavio ryšius. Per šį laikotarpį pasiekta ženklių pokyčių lopšelio – darželio veikloje. Itin sustiprėjo įstaigos materialinė bazė: įsigyta baldų vaikams, įvairaus darbo inventoriaus, naujais įrengimais aprūpinta skalbykla, virtuvė.    Pagerėjo estetinis lopšelio – darželio vaizdas: atliktas salės, laiptinių remontas, nauja danga padengtas pastatų pirmas aukšta, atliktas vidaus patalpų remontas, pakeista kiliminė danga grupėse. Grupėse vaikų veiklos kampeliai papildyti žaislais, įvairiomis  ugdymo priemonėmis.

Organizuojamas papildomas ugdymas: veikia šokio studija, choras. Vaikams su kalbos ir komunikacijos sutrikimais teikiama logopedo pagalba. Pedagogų darbe  stebimi nauji ugdymo metodai, būdai. Daug dėmesio skiriama ugdymo individualizavimui, diferencijavimui. Sukurta bazė priešmokyklinio ugdymo grupėse. Pagal reglamentuojančius priešmokyklinių grupių darbą  dokumentus sudaryta ugdančioji aplinka, įrengtos  veiklos zonos pagal vaikų kompetencijas.
Pasiekta ženklių pokyčių ryšiuose su šeima. Šeimos aktyviai talkina rengiantis įvairioms pramogoms, šventėms, parodoms, akcijoms, dalyvauja jose. Siūlo idėjas ugdymo procesui gerinti, talkina jį organizuojant, rengia ir įgyvendina bendrus projektus. Susiformavo įstaigos tradicijos.

Kryptingai siekta įstaigos veiklos viešumo. Organizuojami renginiai už įstaigos ribų, kurie jau tapo tradiciniais : rusų tradicijų festivalis „Slavų vainikas“, festivalis „Džiaukimės drauge“, ikimokyklinių įstaigų menų festivalis „Jaunų talentų beieškant“, „Teatras ir vaikas“.

Plėtojami ryšiai su kitomis ugdymo institucijomis. Sukaupta bendradarbiavimo patirtis (vadybos, pedagoginės veiklos, ugdytinių kūrybos darbų mainų, bendrų renginių, sveikatos ugdymo, ryšių su šeima, etnokultūros tradicijų ir kt.) įteisinta pasirašytomis draugystės ir bendradarbiavimo sutartimis su Gardino miesto Švietimo skyrių ir ikimokyklinių įstaigų pedagogais, Lietuvos „Slavų  vainikas“ asociacijai.

VIZIJA

Lopšelis – darželis „Karuselė“ – tai moderni, aukštos kultūros, nuolat ieškanti, kurianti organizacija, garantuojanti saugias ir sveikatos ugdymo(si) sąlygas. Tai įstaiga, plėtojanti ryšius su socialiniais partneriais, puoselėjanti aplinkos svetingumą, saugumą, etiką, auginanti ateities žmogų, gebantį ieškoti, sveikai gyventi ir kurti visą gyvenimą. Tai įstaiga, prisiimanti atsakomybę už iškeltų ugdymo tikslų įgyvendinimą ir pasiektus ugdymo rezultatus. Įstaiga, įgyvendinanti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.

MISIJA

Lopšelio – darželio misija – ugdytinių saviraiškos ir saviugdos poreikių tenkinimas, bendražmogiškų vertybių atsiskleidimas, laisvos, kūrybiškos, savarankiškos ir savimi pasitikinčios asmenybės, gebančios adaptuotis besikeičiančioje visuomenėje  ugdymas.

Įstaigos unikalumas – veiklos viešumas, demokratiški pedagogo – ugdytinio – šeimos santykiai, kur pedagoginė sąveika vyksta bendradarbiavimo principu, grindžiama pasirinkimo laisve.

FILOSOFIJA

Vaikų lopšelio – darželio filosofija – veiklos, jos paskirties, perspektyvos, unikalumo, praeities tradicijų sampratos visuma.

Įstaigos unikalumas – humanizuotas pedagoginis procesas, kuris grindžiamas ugdytinio šeimos, pedagogo sąveika, kur kiekvienas vaikas pripažįstamas kaip unikali vertybė.

Lopšelio – darželio bendruomenė puoselėja etninę kultūrą, savo įstaigos tradicijas, prigimtines vaiko teises į laisvę, nepažeidžiamumą, pagarbą vaikui, aplinkai, vaikų sveikatos saugojimą ir stiprinimą ir turi savo įstaigos viziją.

Steigėjas

Steigėjas
© 2023 mir.lt
Kalba »
Versija neįgaliesiems